A-Time ALP-6150

ยี่ห้อ  :  A-time

รุ่น    :  ALP-6150

แถมฟรี  บัตรตอก 300 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน

1.  เครื่องบันทึกเวลากลไกการทำงานขนาดกะทัดรัดเพียบพรอมไปดวยการทำงาน

    เต็มรูปแบบ

2.  กลไกการทำงานที่คุณไว้วางใจได้แนวนอน

3.  มีปฏิทินต่อเนื่อง ปรับวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อถึงสิ้นเดือน สามารถปรับวัน เดือน ปี

    อัตโนมัติเมื่อข้ามปี

4.  พิมพได 6ชองพรอมจัดตำแหนงอัตโนมัติสำหรับเวลาเขาและออก

5.  การใชงานสะดวกและงาย สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการทำงานไดถีง 50แบบ

6.  พิมพชดเชยเวลาอัตโนมัติในกรณีไฟฟาขัดของ

7.  แบตเตอร์รี่สำรองถึง 36ชั่วโมงสำหรับกรณีไฟฟาขัดของ

8.  คำสั่งการทำงานสำหรับฤดูรอน

9.  รูปแบบการพิมพแนวตั้ง พิมพได 6ชองตอสัปดาห

                                                               10. คำสั่งเสริมใหตั้งรอบวันที่จายเงินเดือนได

                                                               11. ระบบเก็บขอมูลการตั้งโปรแกรมนานถึง 3ป โดยไมตองตั้งโปรแกรมใหมภายหลัง

14,900
จำนวน:

 • Time Recorder-2 (1).jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-210 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 100 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได้ ...
  5,900

 • Time Recorder-2 22.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-210 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 100 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได...
  5,900

 • Time Recorder-1 (1).jpg
  -. นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-960 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 150 คนผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรืออ...
  6,290

 • Time Recorder-1 222.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-960 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 150 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาไ...
  6,290

 • Time Recorder-3 22.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-990 แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 200 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมาสายหรือออกก่อนเวลาได้ ...
  6,500

 • Time Recorder-3.jpg
  นาฬิกาตอกบัตร SL-Time รุ่น S-990 P แถมฟรี บัตรตอก 200 ใบ แผงเสียบ บัตร50ช่อง 1 อัน รองรับพนักงาน 200 คน ผ้าหมึก 2 สี ( ดำ/แดง ) ตั้งพิมพ์เปลี่ยนสีกรณีพนักงานมา...
  6,500

 • 12_2.jpg
  8,500
Visitors: 42,930